ca
93 170 81 74
The perfect sEnse
Demana cita Test en línia

Política de privacitat

RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS

Empresa Aralani Optometristes S.L.P. (d’ara endavant “THE PERFECT SENSE”)
NIF B67579417
Adreça Calle Martorell,14, Sant Cugat del Vallès, 08172, Barcelona, Espanya
Dades registrals Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47283, Foli 104, Fulla 547224, Inscripció 2a
Correu electrònic: info@theperfectsense.es
Lloc web: www.theperfectsense.es

Informem que la web www.theperfectsense.es de la qual és titular THE PERFECT SENSE (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com l’EL 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT

En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de Protecció de Dades personals:

– Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.

– Principi de minimització de dades: sol·licitarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són necessaris.

– Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, informarem del termini de conservació corresponent.

– Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

DADES SOL·LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT

Com a Usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remetis directament o mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquests.

En aquest sentit, informem que les dades que ens facilites de manera voluntària són recopilats i tractats amb les següents finalitats:

Contacte

Categories de dades
– Dades identificatives: adreça correu electrònic

Finalitats
– Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
– Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
– Enviar informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
– Legitimació: consentiment del titular de les dades.

Formulari de subscripció

Categories de dades
– Dades identificatives: adreça correu electrònic

Finalitats
– Enviar informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics.
– Realitzar anàlisis i millores en l’enviament de mailing, per a millorar la nostra estratègia comercial.
Legitimació: consentiment del titular de les dades.

Formulari de comentaris blog

Categories de dades
– Dades identificatives: nom, adreça correu electrònic

Finalitats
– Gestionar i publicar els comentaris en el portal web.
Legitimació: consentiment del titular de les dades.

Contractació de productes i/o serveis (pacients)

Categories de dades
– Dades identificatives: nom i cognoms, NIF/NIE, adreça correu electrònic
– Dades de facturació: adreça facturació, adreça postal
– Dades de salut: historial clínic, malalties, malalties genètiques, antecedents clínics. Aquestes dades es sol·licitessin quan siguin necessaris per a la prestació d’un servei relacionat amb la teva salut visual.

Finalitats
– Gestió i administració dels productes i/o serveis contractats.
– L’elaboració del pressupost i seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre totes dues parts.
– Enviament d’informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
– Estudi de la graduació i altres afectacions mèdiques
– Enquestes i estudis de recerca
– Graduació de la visió
– Encarregar unes lents de contacte a mida
– Enviament d’informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
– Facturació i declaració dels impostos oportuns.
– Realització de les transaccions que corresponguin.
– Gestions de control i recobrament.
Legitimació: la relació contractual entre les parts, consentiment exprés per al tractament de dades sensibles dels titulars de les dades i interès legítim.

Contractació de productes i/o serveis (Proveïdors)

Categories de dades
– Dades identificatives: nom, adreça correu electrònic personal/ professional, representants legals empreses, dades d’autònoms.
– Dades de facturació

Finalitats
– Facturació i declaració dels impostos oportuns.
– Realització de les transaccions que corresponguin.
– Gestions de facturació.
Legitimació: la relació contractual entre les parts.

Xarxes socials

– Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
– Gestionar el servei sol·licitat.
– Relacionar-nos amb tu i crear comunitat.
Legitimació: l’atorgada a la xarxa social en qüestió. S’estarà a les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament com a Usuari.

CONSENTIMENT

Mitjançant la introducció de les dades, com a Usuari otorgues el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat d’aquests, perquè procedim al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, degut exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web estan situats en altres països.

El no facilitar les dades personals sol·licitades i el no acceptar la present política de protecció de dades (“casella de selecció” en el formulari) suposa la impossibilitat de gestionar els serveis (finalitats) esmentades anteriorment.

MENORS D’EDAT

Es fa exprés esment als menors de 14 anys, en relació al tractament de les seves dades personals. Els menors no podran accedir al present lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors. En aquest sentit, no es fa responsable enfront de l’incompliment d’aquesta previsió.

DADES PERSONALS DE TERCERS

En THE PERFECT SENSE només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, deuràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

THE PERFECT SENSE t’informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el teu consentiment. Com a encarregats de tractament, THE PERFECT SENSE té, entre altres, contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

GreenGeeks LLC, amb domicili en 3411 Silverside Rd, Tatnall Building #104, Wilmington, DE 19810 USA. Pot consultar la seva política de privacitat en https://www.greengeeks.com/legal/privacy, així com el seu acord de tractament de dades en https://www.greengeeks.com/legal/dpa.

IdCloud, servei prestat per Apple Inc., amb domicili en One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014,
els Estats Units. Pot consultar la seva política de privacitat en https://www.apple.com/legal/privacy/es/. Les transferències internacionals d’Espanya a Estats Units se sustenten en les clàusules contractuals tipus facilitades per la companyia, pot consultar-les en la següent adreça https://www.apple.com/legal/enterprise/data-transfer-agreements/datatransfer-es.pdf.

TYPEFORM S.L., amb domicili en Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 – Barcelona (Spain), i CIF B65831836. Pots trobar la seva política de privacitat en el següent enllaç https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/

Per a poder oferir els serveis sol·licitats, THE PERFECT SENSE pot divulgar amb els seus proveïdors de serveis – com per exemple, serveis d’allotjament, manteniment i seguretat del lloc, facturació, etc. Dades personals. Algun dels encarregats esmentats, tenen situats els seus servidors en països estrangers. Mitjançant la present política volem esmentar que procedim a realitzar (en dites supòsits) les transferències internacionals pertinents per a poder dur a terme el servei/funcionalitat que has sol·licitat salvaguardant en tot moment la seguretat de les teves dades i assegurant-nos que compleixen els requisits en matèria de protecció de dades contingudes en el RGPD, imposant les mesures de confidencialitat necessàries i altres mesures tècniques-organitzatives necessàries. Tals garanties i salvaguardes consisteixen en decisions d’adequació de la Comissió Europea (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales) , clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea o altres mecanismes legals permesos pel RGPD.

DRETS RECONEGUTS

THE PERFECT SENSE garanteix en tot cas com a Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada en l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic a info@theperfectsense.es, indicant en l’assumpte: Drets ARC-POL, i adjuntant fotocòpia del teu DNI. Si ho requereixes, tenim a la teva disposició formularis per al correcte exercici dels teus drets. Procedim a detallar-te en què consisteixen cadascun d’aquests drets:

Dret d’accés permet conèixer i obtenir informació sobre les teves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

Dret de rectificació permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

Dret de supressió permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.

Dret d’oposició permet evitar que no es dugui a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Limitació del tractament permet sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat de les dades permet sol·licitar enviament de les dades que t’incumbeixin i que ens has facilitat a un altre responsable que ens indiquis (sempre que sigui tècnicament possible).

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

En el supòsit d’actuar com a representant del titular de les dades personals, serà necessari que acreditis aquesta representació mitjançant el seu DNI o signatura electrònica.
Al seu torn, com a Usuari tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Disposes d’informació addicional en el següent enllaç: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos
També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que poden haver-se vist vulnerats els teus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

DURADA DEL TRACTAMENT

Les dades que ens has facilitat es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. Si ho requereixes, disposem d’una taula amb el període específic de durada del cadascun dels tractaments realitzats.

NOTES ADDICIONALS

THE PERFECT SENSE es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Qualsevol canvi substancial que afecti el tractament de dades sobre la política de privacitat serà degudament comunicat als titulars de les dades.
Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pots posar-te en contacte amb THE PERFECT SENSE en l’adreça de correu electrònic mostrada en l’encapçalament.

93 170 81 74
Cierre

The Perfect Sense, el teu centre de salut visual

Felicitats, estàs a punt de fer el primer pas per a començar a cuidar de la teva visió.
Explica'ns més sobre tu per a poder-te assessorar sobre un possible diagnòstic.
En finalitzar, si ho desitges, t'indicarem com millorar la teva simptomatologia sense compromís.

Gràcies

La teva solicitut de cita s'ha enviat correctament.
En breu ens posarem en contacte amb tu per informar-te sobre els nostres serveis.
Fins aviat!
Anterior
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i elaborar informació estadística. En cap cas s'emmagatzemen dades personals a través d'aquestes cookies (tècniques i analítiques) i no requereixen del consentiment exprés de l'usuari. Fora d'aquestes cookies, les cookies que es classifiquen segons sigui necessari s'emmagatzemen en el seu navegador, ja que són essencials per a les funcionalitats bàsiques del lloc web. Per a acceptar la instal·lació pot clicar a "Acceptar". Clica AQUÍ per a més info. Si ho desitges, pots rebutjar l'ús de les cookies clickando "Rebutjar cookies".